Намерете ни в Google+
 
Основно меню
Начало
Статии
Съвет на седмицата
Въпроси и отговори
Търсене
Класации на акции
БФБ
Бюлетини на КФН
Инвест. посредници
Управл. дружества
Инв.др. отворен тип
Инв.др. затворен тип
АДСИЦ
Основен лихвен %
Проста лихва
Сложна лихва
Договорна лихва
Законна лихва
Лихва към НОИ
Борсови индекси
CME
NYMEX
NASDAQ
LME
Анкети
Полезни книги
Полезни връзки
Приятели
Карта на сайта
Обяви
Реклами
Обяви
Реклами
Новини
Работни дни
Календар
Новини от света
Новини от България
Валути
Валутни курсове
Валутни графики
Валутни анализи
Валутни прогнози
Валутен калкулатор
Времето
GISMETEO: Времето в гр. София
Обяви
Обяви
Обяви
Обяви
Обяви
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ
Връзки

Български институции. Списъкът не е изчерпателен!

Списък на Български институции с тяхното лого има тук

  Връзки
  Link   АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Агенцията прилага митническото законодателство за събиране на вземанията и прилагане на мерките на търговската политика, митнически контрол и засилване на сътрудничеството с митническите органи на другите държави, членки на Европейския съюз.
  Link   АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Агенцията обработва всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи.
  Link   БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Мисията на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти в страната.
  Link   БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БНБ е централна банка на Република България. Основна цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност и парична политика на устойчив и неинфлационен растеж.
  Link   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
БФБ е единствената действаща фондова борса в страната.
  Link   ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ
  Link   ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ДАНС
Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност.
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК).
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД.
  Link   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
КФН е специализиран държавен орган, чиято основна функция е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.
  Link   НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Националната агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски за ДОО,ДЗПО и здравни осигуровки.
  Link   НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
  Link   НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Националният осигурителен институт администрира задължителните осигурителни програми за инвалидност, старост и смърт, болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, безработица, както и информационното обслужване на гражданите.
  Link   НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Националният статистически институт осъществява статистическата дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. НСИ е със статут на държавна агенция със седалище София.
  Link   ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
  Link   СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕБУЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сметната палата контролира изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности, като спазва Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.
  Link   ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв., както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.
  Link   ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите.
  Link   ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
Централният депозитар поддържа националната регистрационна система за безналични ценни книжа и осъществява клиринг и сетълмент на сделки с безналични ценни книжа, включително водене на парични сметки и извършване на плащания във връзка с тези сделки.