Намерете ни в Google+
 
Новини
Работни дни
Календар
Новини от света
Новини от България
Валути
Валутни курсове
Валутни графики
Валутни анализи
Валутни прогнози
Валутен калкулатор
Времето
GISMETEO: Времето в гр. София
Обяви
Обяви
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ
Връзки

Български институции. Списъкът не е изчерпателен!

Списък на Български институции с тяхното лого има тук

  Връзки
  Link   АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Агенцията прилага митническото законодателство за събиране на вземанията и прилагане на мерките на търговската политика, митнически контрол и засилване на сътрудничеството с митническите органи на другите държави, членки на Европейския съюз.
  Link   АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Агенцията обработва всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи.
  Link   БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Мисията на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти в страната.
  Link   БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БНБ е централна банка на Република България. Основна цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност и парична политика на устойчив и неинфлационен растеж.
  Link   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
БФБ е единствената действаща фондова борса в страната.
  Link   ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ
  Link   ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ДАНС
Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност.
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК).
  Link   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД.
  Link   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
КФН е специализиран държавен орган, чиято основна функция е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.
  Link   НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Националната агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски за ДОО,ДЗПО и здравни осигуровки.
  Link   НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
  Link   НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Националният осигурителен институт администрира задължителните осигурителни програми за инвалидност, старост и смърт, болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, безработица, както и информационното обслужване на гражданите.
  Link   НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Националният статистически институт осъществява статистическата дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. НСИ е със статут на държавна агенция със седалище София.
  Link   ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
  Link   СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕБУЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сметната палата контролира изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности, като спазва Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.
  Link   ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв., както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.
  Link   ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите.
  Link   ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
Централният депозитар поддържа националната регистрационна система за безналични ценни книжа и осъществява клиринг и сетълмент на сделки с безналични ценни книжа, включително водене на парични сметки и извършване на плащания във връзка с тези сделки.